HA DUONG

HOUSING

Nâng tầm giá trị cuộc sống

ĐIỀU KIỆN VỀ CHỨC NĂNG, NĂNG LỰC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Công ty Cổ phần quản lý nhà Hà Dương là đơn vị đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD (STT 37), quy định chi tiết tại:

http://www.quanlynha.gov.vn/Download.aspx/E1EB5B2041504F619DC58618B3B1C793/1/Ha_Noi.pdf

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội:

http://www.quanlynha.gov.vn/Desktop.aspx/Tin_tuc-Su_kien/Tin-tong-hop/Khu_vuc_thanh_pho_Ha_Noi/

Facebook Comments